Regulamin sklepu.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów i prowadzenia sprzedaży w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.fuskuceramika.pl

Sprzedającym jest Klaudia Hajduk Studio z siedzibą w Kielcach.
Zarejestrowany pod numerem NIP: 6572977868 zwany także „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać przez formularz zgłoszeniowy, zakładkę kontakt oraz pod adresem mailowym fuskuceramika@gamil.com.

Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
2. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. Towar –prezentowana rzecz w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
6. Sklep Internetowy – platforma internetowa dzięki której Klient może złożyć zamówienie.
7. Zamówienie – oświadczenie chęci Klienta do zakupu konkretnych Towarów (podając ilość i rodzaj) i zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać wykonane w przypadku produktów personalizowanych, skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy.

Zasady ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fuskuceramika.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.fuskuceramika.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Wszystkie zdjęcia oraz materiały zamieszczone na stronie www.fuskuceramika.pl są własnością sklepu Klaudia Hajduk Studio. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania.

Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.fuskuceramika.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienie będzie zrealizowane po wysłaniu kompletnego Zamówienia.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Klaudia Hajduk. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru
-po wcześniejszym ustaleniu.
3. Zamówienie z dostawą za pobraniem realizowane jest bezzwłocznie, wysyłka następuje w przeciągu
1-4 roboczych.
4. Przesyłka wysłana jest po zaksięgowaniu wpłaty Jest to termin umowny liczony w dniach roboczych, najczęściej 1-4 dni od chwili zaksięgowania.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku wysyłki.

Odstąpienie od umowy i reklamacja

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
3. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.
Klient zobowiązany jest do podania sposobu naprawy/wymiany Towaru lub zwrotu środków, podając potrzebne w tym celu informacje.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwrotu środków -poniesionych przez Klienta- w przypadku niemożności wymiany Towaru w wyniku jego niedostępności. (np. seria limitowana/promocyjna)
5. Klient w przypadku wyrażenia woli zwrotów środków, powinien dostarczyć Towar w stanie nienaruszonym.
6. Klient zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku bankowego, w celu przekazania środków.
7. Klient zobowiązany jest do odesłania rzeczy będących przedmiotem umowy na własny koszt.
7. Odstąpienia od umowy, zwrotu oraz reklamacje będą realizowane w terminie 14dni od daty napłynięcia poprawnie wypełnionego formularza zwrotu wraz z Towarem na adres:

Adres zwrotów i reklamacji:
Klaudia Hajduk
Wojska Polskiego 41/43/25
25-377, Kielce.
fuskuceramika@gmail.com
725 683 970

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

I. Ochrona danych osobowych:
I. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazywanych przez Uzytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej sklepu intenetowego (zwanych dalej Serwisem) w domenie www.fuskuceramika.pl. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
II. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
III. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu, Usługodawca opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Serwisu.
IV. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Aby chronić dane osobowe Użytkowników, Usługodawca podjęła odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, w związku z tym udzielenie dostępu do usług i danych osobowych wymaga podania identyfikatora Użytkownika i hasło. Użytkownik może zmienić hasło w dowolnym czasie.
V. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
VI. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach rejestracyjnych. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Usługodawca może prosić Uzytkownika serwisu o podanie w formularzu następujących danych osobowych:imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica nr domu/lokalu, kod, miejscowość, e-mail, numer telefonu, numer NIP, REGON, identyfikatory Użytkownika.
VII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych jest warunkiem nawiązania współpracy, złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania wspólpracy z Usługodawcą.
VIII. Usługodawca może zbierać dane osobowe podane w formularzach Użytkowników i przetwarzać w celu: dokonania procesu rejestracji w Serwisie, realizacji zamówień, kontaktu hadlowego drogą telefoniczną lub mailową, tworzenia konta logowania w Serwisie, wysyłania informacji o charakterze marketingowym, udziału w konkursach organizowanych przez Usługodawcę, rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na zapytania nadesłane przez Uzytkowników, do celów podatkowych i rachunkowych.
IX. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą zostać udostępnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłacznie w celu dostarczenia zamówienia.
X. Dane osobowe pozostawione w Serwisie, Usługodawca nie przekazuje do państwa tzreciego lub organizacji międzynarodowej.
XI. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu lub kontaktując się z nami: fuskuceramika@gmail.com
XII. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, kontaktu telefonicznego, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
XIII. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
XIV. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO, Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
XV. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności i zasad stosowania plików „cookies” w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany w prawie w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelakich zmianach jest on zobowiązany informować w sposób widoczny i zrozumiały
XVI. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
I. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
II. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres fuskuceramika@gmail.com
III. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
XVII. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
I. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
II. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
III. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

9 Zmiana Regulaminu

I. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
II. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
III. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
IV. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

10 Postanowienia końcowe
I. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
II. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).